Издавачки совет

Издавачки совет на Форум Аналитика:

  • Ѓунер Исмаил, претседател
  • Д-р Емилија Симовска
  • Д-р Ризван Сулејмани
  • М-р Бојан Маричиќ

Уредници:

  • Д-р Сашо Орданоски
  • Александар Николиќ Писарев

Лектура: Виолета Караџовска

Графичка подготовка: Томислав Авросиевски